Palvelun käyttöehdot ja Tietosuojaseloste

Palvelun käyttöehdot

Palvelun käyttö edellyttää, että sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja. Rekisteröitymällä sitoudut näihin käyttöehtoihin. Lue ne huolella läpi ennen rekisteröitymistä.

1. Yleistä
Näitä käyttöehtoja sovelletaan Up and Down Beatsin ja Palvelun käyttäjän (”Asiakas”). Up and Down Beats verkkokauppa on Drum School Up and Down Beatsin (” Up and Down Beats”) osoitteessa http://upanddownbeats.fi tuottama verkkokauppapalvelu (”Palvelu”).

Palvelussa Asiakas voi lunastaa itselleen rahalla pisteitä, joilla tuotteita voi ostaa. Ladatut ja lunastetut tuotteet (opetusvideot, nuotit, äänitykset) ovat asiakkaan käytettävissä käyttäjätilillä, ja sieltä ladattavissa henkilökohtaiseen käyttöön (Lukuun ottamatta videosisältöä, joka on käytössä vain online). Lunastettuja tuotteita ei saa luovuttaa eteenpäin tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Palvelussa voi käyttää ja ladata veloituksetta niitä tuotteita, jotka on erikseen rajattu ilmaisiksi.

Up and Down Beats vastaa Palvelun sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta.

2. Oikeudet:
Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Up and Down Beatsilla tai muilla sopimuskumppaneilla. Up and Down Beats pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisesti saataville levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti, tai kopioiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Up and Down Beatsin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan edelleen luovuttamiseen.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön sekä tehdä Palvelun osasta tai tuotteesta muutama kopio omaan käyttöön, opiskeluun tai ilman kaupallisia tarkoitusta tapahtuvaan harrastustoimintaan.

Palvelu on Asiakkaan saatavissa lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimen kautta, ja hankkii itse tarvittavat ohjelmat sisällön tarkasteluun. Maksullisen sisällön käyttö tapahtuu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Ohjelmien ja sisällön virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Up and Down Beats ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa heti käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen christian@upanddownbeats.fi. Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Up and Down Beatsille käyttäjätunnusten katoamisesta, ja Up and Down Beats on kuitannut vastaanottaneensa ilmoituksen. Tunnusten katoamisesta/paljastumisesta johtuvaa jo ladattujen, mahdollisesti käyttämättä jääneiden pisteiden menetystä ei korvata. Up and Down Beatsilla on oikeus periä Asiakkaalta uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen antamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset.

Asiakas on korvausvelvollinen Up And Down Beatsille ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

3. Käyttöehtojen ja palvelun muuttaminen
Palvelun käyttöehtoja voidaan muuttaa. Palvelun käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttäminen, mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

Up and Down Beatsilla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi, muuttaa hintoja tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Up and Down Beatsilla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen käyttäjille osittain tai kokonaan. Mikäli Up and Down Beats lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Maksullisen palvelun ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu se palauttamaan Asiakkaalle summan, joka vastaa tämän jäljellä olevaa Palveluun lunastettuja pisteitä. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää viisi (5) euroa, ja että Asiakas ilmoittaa Up And Down Beatsille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai luottokorttitiedot.

4. Hinnat:
Hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Up and Down Beats pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Maksamiseen käytetään PayPal-palvelua. Up and Down Beats ei vastaa PayPalin toimivuudesta, ja PayPalin välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Näihin ehtoihin voi tutustua täällä:
(https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/privacy-full)
(https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/legalhub-full)

5. Käyttökatkot:
Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen ja muun syyn vuoksi. Up and Down Beats pyrkii pitämään Palvelun saatavilla keskeytyksettä mahdollisuuksien mukaan. Up and Down Beats ei vastaa maksullisessa palvelussa olevaista keskeytyksistä eikä korvaa mahdollisista keskeytyksistä johtuvaa haittaa, kustannuksia tai vahinkoja.

6. Ikä
Vain 18 vuotta täyttäneillä on oikeus rekisteröityä, tätä nuoremmilla tulee olla huoltajan suostumus.

7. Käyttäjän poistaminen palvelusta
Palvelun omistaja pidättää oikeuden poistaa palvelun käyttäjä palvelusta välittömin vaikutuksin, mikäli käyttäjä käyttää palvelua väärin tai aiheuttaa haittaa palvelun käyttämiselle tai palvelun yhteistyökumppaneille.

8.Asiakastietojen tallennus
Asiakkaan tiedot tallennetaan Up and Down Beatsin asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterin tietosuoja- ja rekisteriselosteet ovat saatavilla alla.

9. Ylivoimainen este
Jos näissä Ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Up and Down Beatsista riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Up and Down Beats vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta sopimuksen rikkomisesta

10. Muut ehdot
Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Nämä ehdot ovat voimassa 13.12.2016 alkaen ja voimassa toistaiseksi. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen Lakia.

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös Drum School Up and Down Beatsin asiakasrekisterin rekisteriselosteen. Rekisteriseloste on laadittu Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukaan.

1.Rekisterinpitäjä
Nimi: Drum School Up and Down Beats
Aputoiminimi: Christian Schäfer TMI
Y-tunnus: 2267989-4
Postiosoite: Mäkelänkatu 54A, 00510 Helsinki
Käyntiosoite: Mäkelänkatu 54A
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Christian Schäfer
Sähköposti: christian@upanddownbeats.fi

2. Rekisterin nimi
Drum School Up and Down Beatsin asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä sekä asiakasviestintää varten.

4. Rekisterin sisältö
Rekisteröityessäsi pyydämme asiakkaan perustiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite.

Lisäksi tarvittaessa saatetaan kerätä:
Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen tunnus, ikä, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

5. Henkilötietojen lähteet
Henkilötiedot hankitaan rekisteröidyltä itseltään.

6. Evästeiden käyttö
Verkkopalvelussa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla parannetaan palvelun laatua. Sivujen selaaminen ilman evästeitä voi vaikuttaa sivujen toimintaan siten, että jotkin toiminnot eivät toimi.

7. Henkilötietojen luovutus ja henkilötietojen siirtäminen Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa palvelun yhteistyökumppaneille, vain mikäli se on tarpeellista palvelun käyttämiseksi tai jos rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla.
– Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
– Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

8. Tietojen suojaaminen
Up and Down Beats huolehtii parhaan kykynsä mukaan siitä, että rekisteri on suojattu teknisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin. Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen christian@upanddownbeats.fi tai seuraavaan postiosoitteeseen: Drum School Up and Down Beats, Mäkelänkatu 54A, 00510 Helsinki.